Competențe

 • Planificarea, organizarea, conducerea şi controlul asigurării geografice în cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
 • Dezvoltarea de sisteme integrate de informaţii geospaţiale, meteorologice şi oceanografice pentru capabilităţi militare;
 • Executarea de lucrări de aerofotografiere şi teledetecţie;
 • Executarea de lucrări geodezice, topografice, astronomice, gravimetrice şi de magnetism terestru;
 • Executarea de lucrări de cartografiere;
 • Executarea de lucrări de imprimare şi multiplicare a produselor geospaţiale;
 • Declasificarea materialelor aerofotogrammetrice rezultate în urma zborurilor de aerofotografiere executate pe teritoriul României;
 • Asigurarea de asistenţă tehnică de specialitate în vederea elaborării cerinţelor tehnice pentru utilizarea informaţiilor geospațiale în sistemele militare;
 • Asigurarea cu specialişti topogeodezi militari a structurilor Armatei României, pentru acţiunile militare desfăşurate pe teritoriul naţional şi pentru forţele proprii participante la operaţii în afara teritoriului naţional sub comanda NATO/UE sau a altor organisme la care România este parte;
 • Elaborarea de standarde, instrucţiuni tehnice, atlase de semne convenţionale, norme de timp, norme de consum materiale şi a altor normative care să asigure respectarea cerinţelor naţionale şi internaţionale de specialitate de realizare a informaţiilor geospațiale;
 • Executarea şi actualizarea documentaţiilor tehnice cadastrale;
 • Cooperarea pe linie de specialitate, cu instituţii militare şi civile de profil din ţară şi străinătate în scopul asigurării cu informaţii geospaţiale a activităţilor din domeniul apărării şi securităţii naţionale.

Control managerial

Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” urmăreşte atingerea obiectivelor şi îndeplinirea cerinţelor controlului intern/managerial prevăzute la art. 3 şi art. 4 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin elaborarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” urmăreşte realizarea unui model organizaţional eficient, capabil să-şi îmbunătăţească în mod continuu şi controlat performanţa, măsurată prin prisma indicatorilor cantitativi şi calitativi.

Instrumentele de control intern/managerial, conform ordinului pentru aprobarea Normelor metodologice privind sistemul de control intern/managerial în Ministerul Apărării Naţionale, nr. M.75 din 12.07.2012, constituie ansamblul măsurilor luate în vederea atenuării riscurilor fiind clasificate astfel:

 • Obiectivele – efectele positive pe care conducerea încearcă să le realizeze sau evenimentele/efectele negative pe care conducerea încearcă să le evite, ţinând cont de specificul domeniului de activitate şi al responsabilităţilor stabilite de legislaţia în domeniu;
 • Mijloacele – ansamblul resurselor umane, financiare, material şi de altă natură puse la dispoziţia structurii în vederea realizării obiectivelor stabilite;
 • Sistemul informaţional – totalitatea procedurilor, metodelor şi mijloacelor puse la dispoziţia structurii în cadrul procesului informaţional ce constituie un tot unitar cu privire la culegerea, prelucrarea, sistematizarea, transmiterea, valorificarea şi stocarea datelor şi informaţiilor, în conformitate cu legislaţia în domeniu;
 • Organizarea – ansamblul de măsuri, metode, tehnici, mijloace şi operaţiuni, prin care se stabilesc, în conformitate cu anumite principii, reguli, norme şi şi criteria prevăzute în legislaţia specifică, component procesuale (activităţi, atribuţii, sarcini) şi organigrama structurii, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite;
 • Procedurile – totalitatea paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat, în vederea executării activităţii, atribuţiei sau sarcinii;
 • Supervizarea, controlul – sunt vizate, în principal, măsuri de control ierarhic menite să ţină sub control riscurile ce rezultă din desfăşurarea activităţilor de către personalul din subordine şi presupune îndrumarea, coordonarea, monitorizarea şi verificarea.

Principiile aplicate de Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” pentru organizarea şi implementarea a controlului intern/managerial sunt:

 1. Principiul adaptabilităţii – adaptarea la dimensiunea, complexitatea şi mediul specific structurilor Agenției de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi”;
 2. Principiul integralităţii – aplicarea la toate nivelurile şi cuprinderea tuturor activităţilor/acţiunilor acestora;
 3. Principiul uniformităţii – utilizarea aceloraşi instrumente de control intern/managerial ca şi celelte structuri din Ministerul Apărării Naţionale;
 4. Principiul finalităţii – asigurarea îndeplinirii obiectivelor stabilite;
 5. Principiul eficienţei – obţinerea de beneficii mai mari decât costurile implementării şi aplicării acestuia.

Este asigurat cadrul organizaţional şi procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului propriu de control intern/managerial.

Agenția de Informații Geospațiale a Apărării „General de divizie Constantin Barozzi” are obiectivele stabilite pe baza priorităţilor structurii în concordanţă cu actele normative aplicabile, documentele de planificare, resursele avute la dispoziţie şi domeniile de responsabilitate.

Pentru îndeplinirea obiectivelor s-au stabilit activităţi care au fost transpuse în 151 proceduri operaţionale.

Permanent sunt analizate riscurile legate de desfăşurarea activităţilor, materializate în Registrul de riscuri, la care este elaborat Planul privind implementarea măsurilor de management a riscurilor, în direcţia limitării posibilelor consecinţe ale acestor riscuri, în care sunt stabilite responsabilităţi şi termene pentru aplicarea măsurilor respective.